Public
Authored by Song Anh Group

SA BÀN NHÀ MÁY – MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

Sa bàn nhà máy là một dạng mô hình được thực hiện với kích thước nhỏ. Chúng thể hiện lại toàn bộ công trình nhà máy qua mô hình một cách cụ thể nhất.

Đối với khách hàng thì mô hình chính là một sản phẩm tốt nhất, để họ có thể tham khảo sự quy mô dự án. Đồng thời chúng thể hiện được các nét đặc trưng mô hình, từ các điểm nhỏ nhất. 207

Edited
31 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment