Làm mô hình khu công nghiệp là nói đến xây dựng một khu công nghiệp chính xác, và thân thiện với môi trường. Mang đến một sa bàn tổng quát cả khu công nghiệp, thuận tiện cho việc xác định từng khu vực trong khu công nghiệp của bạn.

The repository for this project is empty