M

MÔ HÌNH NHÀ MÁY MEISHENG TEXTILES

Mô hình nhà máy Meisheng Dệt may được điều thực hiện bởi Song Anh Architecture và chủ sở hữu của Sonadezi Chau Duc.

The repository for this project is empty