javascript.vi.yml 3.44 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
#  Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
#  the COPYRIGHT file.


6

7 8 9
vi:
 javascripts:
  aspect_dropdown:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
10 11
   add_to_aspect: "Thêm liên lạc"
   all_aspects: "Tất cả mối quan hệ"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
12
   error: "Không thể bắt đầu chia sẻ với {{name}}. Bạn muốn bỏ qua họ?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
13
   select_aspects: "Chọn mối quan hệ"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
14 15
   started_sharing_with: "Bạn đã bắt đầu chia sẻ với {{name}}!"
   stopped_sharing_with: "Bạn đã ngưng chia sẻ với {{name}}."
16
   toggle:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
17 18 19 20
    few: "Trong {{count}} mối quan hệ"
    many: "Trong {{count}} mối quan hệ"
    one: "Trong {{count}} mối quan hệ"
    other: "Trong {{count}} mối quan hệ"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
21
    two: "Trong {{count}} mối quan hệ"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
22
    zero: "Chọn mối quan hệ"
23
  aspect_navigation:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
24 25 26
   deselect_all: "Bỏ chọn tất cả"
   no_aspects: "Không mối quan hệ được chọn"
   select_all: "Chọn tất cả"
27
  comments:
28 29 30
   hide: "ẩn các bình luận"
   show: "hiện tất cả bình luận"
  confirm_dialog: "Bạn chắc không?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
31
  failed_to_like: "Không thích được!"
32
  failed_to_post_message: "Đăng tin thất bại!"
33
  getting_started:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
34
   alright_ill_wait: "Được rồi, tôi sẽ chờ."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
35
   hey: "Này, {{name}}!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
36
   no_tags: "Bạn chưa theo dõi thẻ nào cả! Tiếp tục?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
37 38 39
   preparing_your_stream: "Đang chuẩn bị luồng cho bạn..."
  infinite_scroll:
   no_more: "Không còn bài đăng nào nữa."
40
  photo_uploader:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
41
   looking_good: "Ôi, trông bạn thật tuyệt!"
42
  publisher:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
43 44 45
   at_least_one_aspect: "Bạn phải công khai ít nhất một mối quan hệ"
   limited: "Giới hạn - tin của bạn được những người chỉ định nhìn thấy"
   public: "Công khai - tin của bạn được mọi người máy tìm kiếm nhìn thấy"
46
  reshares:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
47
   duplicate: "Bạn đã chia sẻ lại tin đó!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
48
  search_for: "Tìm {{name}}"
49
  show_more: "hiện thêm"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
50 51 52 53 54 55
  stream:
   likes:
    few: "<%= count %> Likes"
    many: "<%= count %> Likes"
    one: "<%= count %> Like"
    other: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
56
    two: "<%= count %> Likes"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
57 58 59 60 61 62
    zero: "<%= count %> Likes"
   more_comments:
    few: "Show <%= count %> more comments"
    many: "Show <%= count %> more comments"
    one: "Show <%= count %> more comment"
    other: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
63
    two: "Show <%= count %> more comments"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
64 65 66 67 68 69
    zero: "Show <%= count %> more comments"
   reshares:
    few: "<%= count %> Reshares"
    many: "<%= count %> Reshares"
    one: "<%= count %> Reshare"
    other: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
70
    two: "<%= count %> Reshares"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
71 72 73
    zero: "<%= count %> Reshares"
  tags:
   wasnt_that_interesting: "Tôi cho rằng #{{tagName}} không thú vị..."
74
  timeago:
75 76 77 78 79 80 81 82 83
   day: "một ngày"
   days: "%d ngày"
   hour: "khoảng một giờ"
   hours: "khoảng %d giờ"
   minute: "khoảng một phút"
   minutes: "%d phút"
   month: "khoảng một tháng"
   months: "%d tháng"
   seconds: "ít hơn một phút"
84
   suffixAgo: trước
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
85
   suffixFromNow: "kể từ đây"
86 87
   year: "khoảng một năm"
   years: "%d năm"
88
  videos:
89
   unknown: "Chưa biết kiểu video"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
90
   watch: "Xem video này trên {{provider}}"