Commit e898e2d0 authored by Jordi Mallach's avatar Jordi Mallach
Browse files

Updated Catalan translation to c11fdb04.

parent 42dc1298
......@@ -9,6 +9,8 @@
ca:
javascripts:
confirm_dialog: "N'esteu segur?"
delete: "Suprimeix"
ignore: "Omet"
timeago:
prefixAgo: "fa"
prefixFromNow: "fa"
......@@ -35,8 +37,6 @@ ca:
public: "Públic - la vostra publicació serà visible per a tothom i serà trobada pels cercadors"
infinite_scroll:
no_more: "No hi ha més publicacions."
web_sockets:
disconnected: "S'ha tancat el sòcol web. Les publicacions ja no es mostraran en temps real."
aspect_dropdown:
add_to_aspect: "Afegeix el contacte"
select_aspects: "Selecciona els aspectes"
......@@ -72,3 +72,56 @@ ca:
looking_good: "Vaja, teniu un aspecte fantàstic!"
tags:
wasnt_that_interesting: "D'acord, es possible que #<%= tagName %> no fos tan interessant…"
stream:
hide: "Amaga"
public: "Públic"
limited: "Limitat"
like: "M'agrada"
unlike: "Ja no m'agrada"
reshare: "Torna a compartir"
comment: "Comenta"
original_post_deleted: "Publicació original suprimida per l'autor."
nsfw: "Aquesta publicació ha estat etiquetada com no apropiada per a entorns de treball (NSFW) pel seu autor."
show: "Mostra"
likes:
zero: "a cap persona li agrada"
one: "li agrada a <%= count %> persona"
two: "li agrada a <%= count %> persones"
few: "li agrada a <%= count %> persones"
many: "li agrada a <%= count %> persones"
other: "li agrada a <%= count %> persones"
reshares:
zero: "Torna a compartir"
one: "<%= count %> vegada tornat a compartir"
two: "<%= count %> vegades tornat a compartir"
few: "<%= count %> vegades tornat a compartir"
many: "<%= count %> vegades tornat a compatir"
other: "<%= count %> vegades tornat a compatir"
more_comments:
zero: "Mostra <%= count %> comentaris més"
one: "Mostra <%= count %> comentari més"
two: "Mostra <%= count %> comentaris més"
few: "Mostra <%= count %> comentaris més"
many: "Mostra <%= count %> comentaris més"
other: "Mostra <%= count %> comentaris més"
header:
home: "Inici"
profile: "Perfil"
contacts: "Contactes"
settings: "Paràmetres"
admin: "Administració"
log_out: "Surt"
notifications: "Notificacions"
messages: "Missatges"
search: "Cerqueu gent o #etiquetes"
recent_notifications: "Notificacions recents"
mark_all_as_read: "Marca'ls tots com llegits"
view_all: "Visualitza'ls tots"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment