Commit 1d349390 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Jonne Haß

updating sq locale

parent a78cacb7
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2012, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......@@ -11,68 +11,68 @@ sq:
devise:
failure:
unauthenticated: "Duhet bëni hyrjen ose regjistroheni, përpara se vazhdohet."
unconfirmed: "Duhet ripohoni llogarinë tuaj, përpara se vazhdohet."
locked: "Llogaria juaj është e kyçur."
invalid: "Emër përdoruesi ose fjalëkalim i gabuar."
invalid_token: "Mekanizëm ose dhëna pavlefshme mirëfilltësimi."
timeout: "Sesionit tuaj i mbaroi koha, ju lutem, hyni sërish vazhdoni."
inactive: "Llogaria juaj ende nuk është aktive."
unauthenticated: 'Duhet bëni hyrjen ose regjistroheni, përpara se vazhdohet.'
unconfirmed: 'Duhet ripohoni llogarinë tuaj, përpara se vazhdohet.'
locked: 'Llogaria juaj është e kyçur.'
invalid: 'Emër përdoruesi ose fjalëkalim i gabuar.'
invalid_token: 'Mekanizëm ose dhëna pavlefshme mirëfilltësimi.'
timeout: 'Sesionit tuaj i mbaroi koha, ju lutem, hyni sërish vazhdoni.'
inactive: 'Llogaria juaj ende nuk është aktive.'
sessions:
new:
login: "Hyni"
username: "Emër përdoruesi"
password: "Fjalëkalim"
sign_in: "Hyni"
login: 'Hyni'
username: 'Emër përdoruesi'
password: 'Fjalëkalim'
sign_in: 'Hyni'
remember_me: "Mbamë mend"
alpha_software: "Ju ndan një hap nga përdorimi i një programi stad alfa."
bugs_and_feedback: "Ta dini tani: do hasni meta. Ju nxisim përdorni butonin Përshtypje anën e djathtë shfletuesit tuaj raportoni çfarëdo bllokimi! Do punojmë sa shpejt mundemi për zgjidhur çfarëdo çështje na raportoni."
bugs_and_feedback_mobile: "Ta dini tani, do hasni meta. Ju nxisim raportoni çfarëdo bllokimi! Do punojmë sa shpejt mundemi për zgjidhur çfarëdo çështje na raportoni."
modern_browsers: "mbulon vetëm shfletues modernë."
signed_in: "Hytë me sukses."
signed_out: "Dolët me sukses."
alpha_software: 'Ju ndan një hap nga përdorimi i një programi stad alfa.'
bugs_and_feedback: 'Ta dini tani: do hasni meta. Ju nxisim përdorni butonin Përshtypje anën e djathtë shfletuesit tuaj raportoni çfarëdo bllokimi! Do punojmë sa shpejt mundemi për zgjidhur çfarëdo çështje na raportoni.'
bugs_and_feedback_mobile: 'Ta dini tani, do hasni meta. Ju nxisim raportoni çfarëdo bllokimi! Do punojmë sa shpejt mundemi për zgjidhur çfarëdo çështje na raportoni.'
modern_browsers: 'mbulon vetëm shfletues modernë.'
signed_in: 'Hytë me sukses.'
signed_out: 'Dolët me sukses.'
passwords:
send_instructions: "Brenda pak minutash do t'ju vijë një email me udhëzime se si ricaktoni fjalëkalimin tuaj."
updated: "Fjalëkalimi juaj u ndryshua me sukses. Tani jeni i futur."
send_instructions: "Brenda pak minutash do t'ju vijë email me udhëzime si ricaktoni fjalëkalimin tuaj."
updated: 'Fjalëkalimi juaj u ndryshua me sukses. Tani jeni i futur.'
edit:
change_password: "Ndërroje fjalëkalimin tim"
new:
forgot_password: "Harruat fjalëkalimin?"
no_account: "Nuk ka llogari me këtë email. Nëse po prisni për një ftesë, po shpërndajmë tilla aq shpejt sa mundemi"
no_account: 'Nuk ka llogari me këtë email. Nëse po prisni për një ftesë, po shpërndajmë tilla aq shpejt sa mundemi'
send_password_instructions: "Dërgomë udhëzime ricaktimi fjalëkalimi"
confirmations:
send_instructions: "Brenda pak minutash do t'ju vijë një email me udhëzime se si ripohoni llogarinë tuaj."
confirmed: "Llogaria juaj u ripohua me sukses. Tani jeni i futur."
confirmed: 'Llogaria juaj u ripohua me sukses. Tani jeni i futur.'
new:
resend_confirmation: "Ridërgo udhëzime ripohimi"
registrations:
signed_up: "U regjistruat me sukses. Po qe se mundësia përkatëse është e aktivizuar, ju është dërguar një mesazh ripohimi te e-mail-i juaj."
updated: "E përditësuat me sukses llogarinë tuaj."
signed_up: 'U regjistruat me sukses. Po qe se mundësia përkatëse është e aktivizuar, ju është dërguar një mesazh ripohimi te e-mail-i juaj.'
updated: 'E përditësuat me sukses llogarinë tuaj.'
destroyed: "Shëndet! Llogaria juaj u anulua me sukses. Shpresojmë t'ju shohim prapë shpejti."
unlocks:
send_instructions: "Brenda pak minutash do t'ju vijë një email me udhëzime se si zhbllokoni llogarinë."
unlocked: "Llogaria juaj u zhbllokua me sukses. Tani jeni i futur."
unlocked: 'Llogaria juaj u zhbllokua me sukses. Tani jeni i futur.'
new:
resend_unlock: "Ridërgoji udhësimet për zhbllokim"
invitations:
send_instructions: "Ftesa juaj u dërgua."
invitation_token_invalid: "Ndjesën tonë! Ky mekanizëm ose këto dhëna ftese nuk janë vlefshme."
updated: "Fjalëkalimi juaj u caktua me sukses. Tani jeni i futur."
send_instructions: 'Ftesa juaj u dërgua.'
invitation_token_invalid: 'Ndjesën tonë! Ky mekanizëm ose këto dhëna ftese nuk janë vlefshme.'
updated: 'Fjalëkalimi juaj u caktua me sukses. Tani jeni i futur.'
mailer:
welcome: "Mirë se vini %{email}!"
hello: "Tungjatjeta %{email}!"
confirmation_instructions:
subject: "Udhëzime ripohimi"
subject: 'Udhëzime ripohimi'
you_can_confirm: "Llogarinë tuaj mund ripohoni përmes lidhjes poshtë:"
confirm: "Ripohoje llogarinë time"
reset_password_instructions:
subject: "Udhëzime ricaktimi fjalëkalimi"
subject: 'Udhëzime ricaktimi fjalëkalimi'
someone_requested: "Dikush kërkoi një lidhje për ndryshimin e fjalëkalimit tuaj, dhe këtë mund ta bëni përmes lidhjes poshtë."
change: "Ndërroje fjalëkalimin tim"
wont_change: "Fjalëkalimi juaj nuk do ndryshojë pa përdorur lidhjen e mësipërme për krijuar një ri."
ignore: "Nëse këtë nuk e kërkuat ju, ju lutem, shpërfilleni këtë email."
unlock_instructions:
subject: "Udhëzime zhbllokimi"
subject: 'Udhëzime zhbllokimi'
account_locked: "Llogari juaj është bllokuar për shkak një sasie tepruar përpjekjesh për hyrë të."
click_to_unlock: " zhbllokoni llogarinë tuaj, klikoni lidhjen e mëposhtme:"
unlock: "Zhbllokoje llogarinë time"
......@@ -113,9 +113,9 @@ sq:
mail_signup_form:
sign_up_for_an_invite: "Regjistrohuni për një ftesë!"
links:
sign_in: "Hyni"
sign_up: "Regjistrohuni"
sign_up_closed: "Hëpërhë regjistrimet janë mbyllura."
forgot_your_password: "Harruat fjalëkalimin tuaj?"
sign_in: 'Hyni'
sign_up: 'Regjistrohuni'
sign_up_closed: 'Hëpërhë regjistrimet janë mbyllura.'
forgot_your_password: 'Harruat fjalëkalimin tuaj?'
receive_confirmation: "Nuk i morët udhëzimet për ripohimin?"
receive_unlock: "Nuk i morët udhëzimet për zhbllokimin?"
This diff is collapsed.
......@@ -4,10 +4,11 @@
sq:
javascripts:
javascripts:
confirm_dialog: "Jeni i sigurt?"
delete: "Fshije"
ignore: "Shpërfille"
ignore_user: " shpërfillet ky përdorues?"
timeago:
prefixAgo: ""
prefixFromNow: ""
......@@ -24,7 +25,7 @@ javascripts:
months: "%d muaj"
year: "rreth një vit"
years: "%d vjetë"
my_activity: "Veprimtaria Ime"
my_stream: "Rrjedhë"
......@@ -48,9 +49,6 @@ javascripts:
toggle:
zero: "Përzgjidhni aspekte"
one: " <%= count %> aspekt"
two: " <%= count %> aspekte"
few: " <%= count %> aspekte"
many: " <%= count %> aspekte"
other: " <%= count %> aspekte"
show_more: "shfaq tepër"
failed_to_like: "Pëlqimi dështoi!"
......@@ -60,6 +58,8 @@ javascripts:
hide: "fshihi komentet"
reshares:
duplicate: "I bukur ky, hë? E keni ndarë një herë me tjerët atë postim!"
successful: "Postimi u rinda me sukses me tjerët!"
post: " rindahet me tjerët postimi nga <%= name %>?"
aspect_navigation:
select_all: "Përzgjidhi krejt"
deselect_all: "Çpërzgjidhi krejt"
......@@ -75,7 +75,6 @@ javascripts:
wasnt_that_interesting: "OK, them se #<%= tagName %> nuk qe kushedi se çë interesant..."
people:
not_found: "dhe nuk u gjet ndonjë..."
stream:
hide: "Fshihe"
public: "Publike"
......@@ -94,25 +93,16 @@ javascripts:
likes:
zero: "<%= count %> Pëlqime"
one: "<%= count %> Pëlqim"
two: "<%= count %> Pëlqime"
few: "<%= count %> Pëlqime"
many: "<%= count %> Pëlqime"
other: "<%= count %> Pëlqime"
reshares:
zero: "<%= count %> Rindarje"
one: "<%= count %> Rindarje"
two: "<%= count %> Rindarje"
few: "<%= count %> Rindarje"
many: "<%= count %> Rindarje"
other: "<%= count %> Rindarje"
more_comments:
zero: "Shfaq <%= count %> komente tjera"
one: "Shfaq edhe <%= count %> koment"
two: "Shfaq edhe <%= count %> komente"
few: "Shfaq edhe <%= count %> komente"
many: "Shfaq edhe <%= count %> komente"
other: "Shfaq edhe <%= count %> komente"
header:
......@@ -131,6 +121,7 @@ javascripts:
recent_notifications: "Njoftime Fundmi"
mark_all_as_read: "Shënoji krejt si lexuara"
view_all: "Shihini krejt"
close: "mbylle"
viewer:
stop_following_post: "Resht ndjekuri postimin"
......@@ -140,3 +131,4 @@ javascripts:
reshare: "Rindajeni"
reshared: "I rindarë"
comment: "Komentojeni"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment