Commit 42dc1298 authored by Jordi Mallach's avatar Jordi Mallach

Updated Catalan translation to 1b8f78e0.

parent c11fdb04
......@@ -919,9 +919,6 @@ ca:
streams:
recently: "recentment:"
commented_on: "comentat"
posted: "publicat"
community_spotlight_stream: "Flux dels usuaris destacats"
aspects_stream: "Aspectes"
mentioned_stream: "@Mencions"
......@@ -985,18 +982,17 @@ ca:
show_getting_started: "Torna a habilitar la introducció inicial"
getting_started: "Preferències de l'usuari nou"
following: "Paràmetres del seguiment"
auto_follow_back: "Segueix automàticament a qui t'ha començat a seguir automàticament."
auto_follow_back: "Segueix automàticament a qui t'ha començat a seguir automàticament"
auto_follow_aspect: "Aspecte pels usuaris seguits automàticament:"
close_account:
dont_go: "Ei, no te'n vagis!"
make_diaspora_better: "Volem que ens ajudeu a millorar Diàspora, i ens agradaria que ens ajudéssiu en lloc de deixar-nos. Si realment voleu anar-vos-en, volem que sapigueu què passarà a continuació."
mr_wiggles: "El Senyor Wiggles estarà trist de veure-vos marxar."
what_we_delete: "Suprimim totes les vostres publicacions, dades del perfil, el més aviat possible. Els vostres comentaris romandran, però estaran associats al vostre identificador de Diàspora."
locked_out: "Sortireu de Diàspora i es blocarà el vostre compte."
lock_username: "Això blocarà el vostre nom d'usuari, si decidiu tornar a registrar-vos."
no_turning_back: "Ara mateix, no hi ha cap manera de tornar enrere."
if_you_want_this: "Si realment voleu això, introduïu la vostra contrasenya a sota i feu clic en «Tanca el compte»."
close_account:
dont_go: "Ei, no te'n vagis!"
make_diaspora_better: "Volem que ens ajudeu a millorar Diàspora, i ens agradaria que ens ajudéssiu en lloc de deixar-nos. Si realment voleu anar-vos-en, volem que sapigueu què passarà a continuació."
mr_wiggles: "El Senyor Wiggles estarà trist de veure-vos marxar."
what_we_delete: "Suprimim totes les vostres publicacions, dades del perfil, el més aviat possible. Els vostres comentaris romandran, però estaran associats al vostre identificador de Diàspora."
locked_out: "Sortireu de Diàspora i es blocarà el vostre compte."
lock_username: "Això blocarà el vostre nom d'usuari, si decidiu tornar a registrar-vos."
no_turning_back: "Ara mateix, no hi ha cap manera de tornar enrere."
if_you_want_this: "Si realment voleu això, introduïu la vostra contrasenya a sota i feu clic en «Tanca el compte»."
privacy_settings:
title: "Paràmetres de privacitat"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment