Prioritized Labels
Other Labels
 • bug
  CV xin việc 365 / CV nhan vien kinh doanh
 • enhancement
  CV xin việc 365 / CV nhan vien kinh doanh
 • feature
  CV xin việc 365 / CV nhan vien kinh doanh
 • high priority
  CV xin việc 365 / CV nhan vien kinh doanh
 • low priority
  CV xin việc 365 / CV nhan vien kinh doanh
 • medium priority
  CV xin việc 365 / CV nhan vien kinh doanh