Prioritized Labels
Other Labels
 • bug
  anh / Công ty thiết kế và xây dựng nhà Đà Nẵng
 • enhancement
  anh / Công ty thiết kế và xây dựng nhà Đà Nẵng
 • feature
  anh / Công ty thiết kế và xây dựng nhà Đà Nẵng
 • high priority
  anh / Công ty thiết kế và xây dựng nhà Đà Nẵng
 • low priority
  anh / Công ty thiết kế và xây dựng nhà Đà Nẵng
 • medium priority
  anh / Công ty thiết kế và xây dựng nhà Đà Nẵng